Tarieven

Individuele coaching:

 • Telefonische kennismakingsgesprek is gratis
 • Intakegesprek coaching of KRAGT training  (per uur) € 45,00
 • Coaching kind of volwassene per sessie (een uur) € 65,00
 • Pakket met korting: 3 coachsessies, intakegesprek en evaluatiegesprek € 245,00 (ipv 285,-)
 • Coachsessie met ouder(s), speciaal anderhalf uur tarief € 80,00
 • Mailcontact over de voortgang van de coaching is gratis
 • Voortgangsgesprek met ouders (per uur) € 55,00
 • Evaluatie coaching of KRAGT training (max. een uur) € 45,00
 • Coaching ouders bij/na scheiding of relatieproblemen, speciaal anderhalf uur tarief € 80,00
 • Hulp en advies bij afspraken maken over ouderschapsplan (per uur) € 65,00
 • Advies en begeleiding in de thuissituatie (per uur) € 65,00

Voor particulieren met een minimum inkomen kan een aangepast tarief of een regeling worden gehanteerd.

2016-08-22_14-42-47

KRAGT- training (groepstraining met maximaal 6 kinderen)

 • € 155,- per kind voor  5 lessen van anderhalf uur inclusief materialen

Brug KRAGT training

 • € 185,- per kind voor 5 lessen bijna twee uur inclusief materialen.

KRAGT-training bij scheiding

 • € 155,- per kind voor 4 lessen van anderhalf uur, inclusief een evaluatiegesprek met de ouders.

Op uw verzoek kan vóór aanvang van de KRAGT training een intakegesprek en/of na afloop van de training een evaluatiegesprek plaatsvinden. De kosten voor een intakegesprek en/of een evaluatiegesprek t.b.v. de KRAGT training bedragen € 45,- per uur.

Aanmelden / Algemene Voorwaarden / Beroepscode/ Privacyverklaring

Aanmelden

Wanneer wordt besloten een coachtraject of training te starten, wordt een aanmeldformulier gemaild dat u zo volledig mogelijk invult en terugstuurt (of meeneemt naar de eerste afspraak). Door het invullen en beschikbaar stellen van het aanmeldformulier geeft u aan akkoord te gaan met coaching/training voor uw kind, uzelf of het gezin. Tevens geeft u d.m.v. het ingevulde formulier aan dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de algemene voorwaarden en privacyverklaring zoals vermeld op deze website. Indien nodig of gewenst, vindt er vervolgens een intake-/kennismakingsgesprek plaats. Daarna start het coachtraject of de training zoals met u wordt afgesproken.

Algemene voorwaarden

De coach heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nooit een resultaatverplichting. Bij verhindering dienen de ouders/verzorgers de coach hiervan minimaal 24 uur van te voren op de hoogte te stellen. Na wegblijven van de cliënt bij een afgesproken sessie, zonder bericht van verhindering, heeft de coach het recht deze sessie in rekening te brengen. Facturering vindt plaats zoals wordt afgesproken; dat kan zijn vóór aanvang van de coaching of training (dit is van toepassing bij de KRAGT training en bij afname van het coachpakket), na iedere coachsessie of aan het einde van de maand per mail. De facturen dienen door de ouder(s)/verzorger(s) uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan door overmaking op een door de coach aan te geven bankrekening. Bij trainingen dient het totaalbedrag van de training voor aanvang van de training te worden overgemaakt.

Beroepscode/geheimhouding

De coach heeft een beroepsgeheim. Alle gegevens over de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. De minderjarige cliënt kan aangeven dat bepaalde vertrouwelijke informatie die hij/zij met de coach deelt niet met de ouders/verzorgers gedeeld wordt. De coach zal dit verzoek dan opvolgen, tenzij de coach van mening is dat deze informatie met de ouders gedeeld moet worden omdat de gezondheid of de veiligheid van de cliënt in het geding is. De coach mag alleen informatie over de cliënt doorgeven aan anderen (bijvoorbeeld huisarts of bij doorverwijzing naar een collega behandelaar) als de cliënt (bij een minderjarige, de ouders van de cliënt) daarvoor toestemming geven.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van door (ouder(s)/verzorger(s) van) de cliënt aan mij verstrekte persoonsgegevens en is opgesteld volgens de AVG wetgeving.

Gegevens via e-mail of contactformulier:

De persoonsgegevens uit het contactformulier of via de e-mail worden gebruikt om met u in contact te treden (contactgegevens) en met u te communiceren m.b.t. uw vraag/contactverzoek. Ik gebruik de gegevens niet voor andere doeleinden. Indien er uit dit eerste contact geen dienstverlening tot stand komt, zal ik de contactgegevens binnen 6 maanden na ontvangst verwijderen.

Gegevens m.b.t. uw hulpvraag voor coaching of training en intake-/aanmeldformulier:

Indien u besluit tot een coachtraject of training, ontvangt u een intake- of aanmeldformulier. Dit formulier kunt u naar eigen inzicht invullen. Het formulier bevat algemene persoonlijke gegevens en specifieke informatie over uw hulp-/coachvraag.  Deze gegevens worden uitsluitend door mij ingezien en zullen zonder uw schriftelijke toestemming niet met derden worden gedeeld. Het intake-/aanmeldformulier t.b.v. het te volgen coachtraject of de training wordt door u ondertekend, waarbij u tevens aangeeft dat u akkoord bent met deze privacyverklaring en met de algemene voorwaarden, vermeld op mijn website: www.kindengezincoach.nl. Het intake-/ aanmeldformulier wordt bewaard in een dossier.

Digitaal- en papieren dossier:

Alle gegevens van u en uw kind(eren) worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Digitale informatie wordt opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligde map. Gegevens die op papier zijn vastgelegd, zoals door mij gemaakte aantekeningen, door het kind gemaakte tekeningen en oefeningen, worden bewaard in een dossiermap, in de kast van een afgesloten ruimte.

Delen van gegevens en bewaartermijn:

Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met derden. Een uitzondering daarop is wanneer daar een wettelijke verplichting voor is, wanneer er vermoedens zijn dat de veiligheid van uw kind in het geding is (volgens de afwegingskaders in de meldcode) of wanneer er een gerechtelijk bevel voor is.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. De belastingdienst eist dat de financiële gegevens (facturen) zeven jaar bewaard dienen te worden. Persoonsgegevens m.b.t. het coachtraject of de training worden binnen twee jaar na beëindigen van het traject verwijderd of vernietigd.

Uw rechten: Ik respecteer uw privacy rechten en zal ervoor zorgdragen dat de in de AVG aan u toegekende rechten kunnen worden uitgeoefend. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact met mij opnemen.